Hakuprosessi sielunhoidon soveltaviin opintoihin jakautuu ilmoittautumiseen A-osioon (teoriaopinnot 8 op, 2424301 - 2424304) ja sähköiseen hakuun tällä lomakkeella B-osioon (työssäoppimisjakso, 2424305). Kaikkien työssäoppimisjaksolle pyrkivien tulee suorittaa ennen sairaalajaksoa A-osion teoriaopinnot. Näille kursseille ilmoittautuminen tapahtuu normaalista WebOodissa ennen kunkin kurssin alkua.

Tässä täytettävällä hakulomakkeella haetaan työssäoppimisjaksolle sairaaloihin. Lomake tulee palauttaa pe 18.9.2015 klo 12.00 mennessä.

Tämän jälkeen valinta sairaalajaksolle tapahtuu kolmivaiheisesti: 1.) hakemuksen perusteella osa opiskelijoista kutsutaan 2.) haastatteluihin.  Haastattelupäivä on ma 28.9.2015. Haastattelut muodostuvat yksilö- ja ryhmähaastatteluista, joiden perusteella opiskelijoiden motivaatiota, vuorovaiku-tustaitoja, soveltuvuutta ja opiskeluvalmiuksia arvioidaan. Haastatteluja ovat toteuttamassa sielunhoidon erityiskoulutuksen ja/tai sielunhoidon työnohjaajakoulutuksen suorittaneet asiantuntijat. Valinnan perusteella kahdeksan opiskelijaa ja kaksi heille valittua varahenkilöä kutsutaan edelleen 3.) psykologisiin soveltuvuustesteihin.  Nämä kymmenen henkilöä osallistuvat Psykologikeskus Päämäärän Joensuussa toteuttamaan soveltuvuustestiin to 1.10.2015. Jos soveltuvuustesti ei anna aihetta muuhun, kahdeksan haastatteluissa valittua opiskelijaa saavat opiskelupaikan maalis-toukokuussa järjestettävälle työssäoppimisjaksolle. Myös testiin osallistuneet varahenkilöt saavat palautteen omasta soveltuvuudestaan. Valintatyöryhmä tekee lopullisen päätöksensä pe 9.10.2015 mennessä, jonka jälkeen tuloksesta ilmoitetaan kaikille hakijoille. (Hakijoiden kannattaa merkitä jo tässä vaiheessa edellä mainitut haastattelu- ja testipäivät kalenteriinsa.)

Opintojakso on osa Sielunhoidon soveltavia opintoja (2424300, 20 op), ja se tarjoaa teoriaopintojen ja työssäoppimisen välityksellä mahdollisuuden tutustua sielunhoidon erityistehtäviin. Työssäoppimisjakso toteutuu siten, että opiskelijat työskentelevät ohjausryhmissä tai itsenäisesti Joensuun sairaaloissa viikoittain ma-to klo 9-16 ajalla 16.3.-11.5.2016.

HAKU Sielunhoidon soveltavien opintojen työssäoppimisjaksolle (2424305) lukuvuodeksi 2015-2016.

Hakeminen sielunhoidon soveltavien opintojen työssäoppimisjaksolle tapahtuu sähköisesti. Täytä oheinen lomake ja palauta se hakuajan päättymiseen mennessä.

 

1. Perustiedot

2. Sielunhoidon soveltavien opintojen muut suoritukset

Sielunhoidon soveltavien opintojen teoriajakso (8 op) ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot (20 op) muodostavat ne ennalta vaadittavat suoritukset, jotka työssäoppimisjaksolle pyrkivällä opiskelijalla on oltava suoritettuna ennen työssäoppimisjakson alkua. On kuitenkin mahdollista suorittaa saman lukuvuoden aikana sekä kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot että sielunhoidon soveltavat opinnot. Tästä suoritusjärjestyksestä on hyvä sopia soveltavien opintojen lehtorin kanssa erikseen.

Teoriakurssit
Olen jo suorittanut kurssin Suoritan kurssin tämän lukuvuoden aikana En ole suorittanut kurssia Haen korvaavuutta
2424301 Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen hoidossa (3 op)
2424302 Hoitotieteellinen tieto ihmisen kokonaisvaltaisesta hoidosta (2 op)
2424303 Johdatus psykoterapiaan ja psykiatriaan (2 op)
2424304 Sielunhoito osana ihmisen kokonaivaltaista kohtaamista (1 op)

3. Kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot

Jos opiskelija ei ole suorittanut/suorittamassa samaan aikaan kirkon virkaan vaadittavia soveltavia opintoja, hänen tulee kuitenkin suorittaa erikseen niiden orientaatiojaksoon 2424201 kuuluvat sielunhoidon kurssi (16 t) ja kirkollisten toimitusten kurssi (12 t). Näistä kursseista opiskelija sopii suoraan yliopistonlehtori Heikki Salomaan kanssa.

Suoritukset
Olen jo suorittanut aikaisemmin Suoritan tämän lukuvuoden aikana En ole suorittanut kurssia Haen korvaavuutta muiden opintojen perusteella
2424101 Kirkolliset soveltavat opinnot kokonaisuudessaan (20 op)
2424101 Kirkollisten soveltavien opintojen orientaatiojakson sielunhoitoryhmä (16 t)
2424101 Kirkollisten soveltavien opintojen orientaatiojakson kirkollisten toimitusten kurssi (10 t)

4. Aikaisempi työkokemus sielunhoito-ja auttamistyössä

Oletko työskennellyt aikaisemmin sielunhoidon tai ihmisen psyykkisen auttamisen tehtävissä? Kerro työn kesto ja tehtävän laatu ja työnantajan nimi.

5. Muu työkokemus

6. Soveltuvuus sielunhoitotehtäviin

7. Osaaminen ja sen kehittäminen

TUTUSTU OHEISEEN SAIRAALAPAPIN TEHTÄVÄNKUVAUKSEEN JA POHDI OMIA OPPIMISTAVOITTEITASI SEN POHJALTA.

Sairaalapapin tehtävänkuvaus
1. Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Sairaalapapin työ Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja Paiholan sairaalassa.

2. Tehtävän pääasiallinen sisältö
- sairaalapapin tehtävänä on auttaa sairaaloissa ja laitoksissa niitä, joilla on elämässään kriisi, psyykkinen, henkinen tai hengellinen hätä riippumatta siitä, onko kyseessä potilas, omainen tai henkilökuntaan kuuluva.

Tehtävään kuuluu työalueeseen kuuluvissa sairaaloissa
- potilaan hoidon edistämisen kannalta tarpeellisia sielunhoitopalveluiden tarjoaminen potilaille ja potilaiden omaisilleen.
- kirkollisten palveluiden (jumalanpalvelukset, hartaudet, ehtoollisenvietot, keskusteluryhmät) tarjoaminen potilaille.
- sielunhoitotyön kehittäminen yhdessä sairaalahenkilökunnan kanssa ja sairaalan tarpeista lähtien, työskentelemällä moniammatillisen terveydenhuollon tiimin jäsenenä ja pitämällä yhteyttä sairaalan johtoon.
- henkilökunnan tukeminen ammatissa kehittymistä ja työssä jaksamista koskevissa asioissa yhteistyössä sairaalan oman organisaation kanssa, esimerkiksi järjestämällä työnohjausta ja koulutusta.
- yhteydenpito Joensuun seurakuntayhtymän ja rovastikunnan seurakuntiin mm. seuraavasti
asiantuntijapalvelujen tarjoaminen seurakuntien henkilöstölle sairaalasielunhoitoa koskevissa kysymyksissä.
- seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien vierailujen organisoiminen laitoksiin sairaaloiden johdon hyväksymien yleisten periaatteiden mukaisesti.
- osallistuminen seurakuntayhtymän yhteisen sielunhoidon toimikunnan työskentelyyn ja vuorollaan vastaaminen hallinnollisista valmistelutehtävistä.
- oman työalan ja ammattitaidon jatkuva kehittäminen.

3. Muuta tehtävän sisällöstä
- osallistuminen päivystystehtäviin erillisen sopimuksen mukaan

Osaaminen
Millaista osaamista tehtävän hoitamisessa tarvitaan?
- tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
-pappistutkinto,
- sairaalasielunhoidon erityiskoulutus,
- perehtyneisyys sairaalasielunhoidon toimintaympäristöön,
- työn erityiskysymysten hallinta
- jatkuvaa työhön liittyvää ammattitaidon ylläpitoa

Lähde: Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän sairaalapappien työnkuvaus

Osittainen tallennus

Tietojen lähetys

Muista palauttaa lomake pe 18.9.2015 klo 12 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida!

Annan mielelläni lisätietoja! Menestystä hakuun!

Heikki Salomaa, soveltavien opintojen yliopistonlehtori (heikki.salomaa@uef.fi)

Järjestelmänä Eduix E-lomake