Tiedote tutkimuksesta:

KYSELY HAMMASLÄÄKÄREILLE PAD-LAUSUNNON TULKITSEMISESTA JA HYÖDYNTÄMISESTÄ KLIINISESSÄ TYÖSSÄ

PAD tarkoittaa patologisanatomista diagnoosia. PAD-lausunto on patologin antama lausunto, joka perustuu kudosnäytteen histopatologiaan.

Tässä Itä-Suomen yliopiston Hammaslääketieteen yksikön tutkimuksessa tarkoituksena on kartoittaa kliinisessä potilastyössä toimivien hammaslääkärien kokemuksia suupatologisen PAD-lausunnon tulkinnasta ja sen hyödyntämisestä hoidon suunnittelussa. Kyselyn kautta koottua tietoa käytetään syventävän opinnäytetyön aineistona.

Kyselyyn vastataan nimettömänä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Tutkimuksessa kysyttyjä tietoja ei käytetä tutkimuksen raportoinnissa tavalla, josta henkilö on tunnistettavissa.

Vastaamiseen menee aikaa noin 10-15 minuuttia.

Kiitämme yhteistyöstä.

 

 

Hammaslääketieteen kandidaatti

Saija Hänninen

saijh@uef.fi

 Itä-Suomen yliopisto

 

Syventävän opinnäytetyön ohjaajat:

 

HLT, EHL Maria Siponen                                            

Itä-Suomen yliopisto 

maria.siponen@uef.fi

 

Prof. Liisa Suominen                                       

Itä-Suomen yliopisto

 

 

Tutkittavan suostumus

Minua on pyydetty osallistumaan edellä mainittuun tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää kliinisessä potilastyössä toimivien hammaslääkärien kokemuksia suupatologisen PAD-lausunnon tulkinnasta ja ymmärtämisestä sekä sen hyödyntämisestä hoidon suunnittelussa.

Olen lukenut ja ymmärtänyt ylläesitetyn tutkimustiedotteen. Olen saanut riittävät tiedot tutkimuksen tarkoituksesta ja sen toteutuksesta, tutkimuksen yhteydessä suoritettavasta tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta, sekä oikeuksistani. Minulla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiini.

Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita osallistumistani. Minua ei ole painostettu osallistumaan. Ymmärrän, että osallistumiseni on vapaaehtoista. Olen selvillä siitä, että voin peruuttaa tämän suostumukseni koska tahansa syytä ilmoittamatta.

Vahvistan osallistumiseni vapaaehtoisesti tähän tutkimushankkeeseen ja suostun, että tämän tutkimuksen yhteydessä minusta kerätty kyselyaineisto on käytettävissä Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen alan tutkimuksessa ja tulosten raportoinnissa ilman että vastaajan henkilöllisyys tulee ilmi.

Taustatiedot

Sukupuoli
Toimin tällä hetkellä (Voit valita useamman vaihtoehdon)
Oletko suorittanut erikoishammaslääkärin tutkinnon?
Painotusala
Missä työskentelet? Tarvittaessa voit valita useamman vaihtoehdon.

Koepalan otto

Otatko/Oletko ottanut koepaloja osana kliinistä työtäsi?
Jos vastasit kyllä, arvioi kuinka monta koepalaa otat keskimäärin vuoden aikana:
Poistatko suun tai leukojen alueelta joskus muuta kuin hammaskudosta muun toimenpiteen kuin koepalan oton yhteydessä? ?
Kuinka usein lähetät em. tilanteessa poistetun kudoksen tutkittavaksi?
Tiedätkö, kuka antaa koepalasta PAD-lausunnon?
Jos vastasit kyllä:

PAD-lausunnon tulkinta

Mitä luet PAD-lausunnosta?
Koetko että PAD:n avulla suun/leukojen alueen muutosten diagnoosi voidaan varmentaa?
Arvioi, kuinka usein kliininen diagnoosiepäilysi ja PAD vastaavat toisiaan?
Jos kliininen diagnoosi ja PAD eivät vastaa toisiaan, arvioi kumpaan luotat enemmän?
Koetko ymmärtäväsi PAD-lausunnon histopatologiset ja suupatologiset käsitteet ja termit?
Jos et ymmärrä, pyritkö selvittämään niiden merkityksen?
Mistä pyrit selvittämään ne? (voit valita useamman)
Arvioi, kuinka usein koet ymmärtäväsi patologisanatomisen diagnoosin (PAD) yksiselitteisesti?
Jos et ymmärrä PAD:ta, pyritkö selvittämään sen merkityksen?
Mistä pyrit selvittämään sen? (voit valita useamman)
Koetko, että ymmärrät PAD-vastauksen kliinisen potilastyön (diagnoosinmäärityksen, jatkohoidon ja ennusteenmäärityksen) kannalta riittävän hyvin?
Toivoisitko että lausuntoon lisättäisiin jotain informaatiota?
Miten kerrot koepalavastauksen potilaalle? (voit valita useamman vaihtoehdon)
Koetko että pystyt informoimaan potilasta PAD-lausunnosta ja sen merkityksestä diagnoosiin ja jatkohoitoon?
Toivoisitko saavasi lisää koulutusta histopatologisiin ja suupatologisiin termeihin ja PAD-lausunnon tulkitsemiseen?

PAD-vastauksen hyödyntäminen

Arvioi kuinka usein ottamasi koepalan PAD-vastaus on hyödyllinen diagnostiikassa.
Arvioi kuinka usein PAD-vastaus ohjaa jatkohoidon suunnitteluasi.
Arvioi kuinka usein PAD-vastaus on hyödyllinen ennusteen määrittämisessä.

Vapaa kirjoitus

Tietojen lähetys

Kiitos vastauksestasi!

Järjestelmänä Eduix E-lomake