Osallistuitko ortodoksiselle kristinoppileirille kesällä 2018?

Nyt sinulla on loistava tilaisuus antaa palautetta leiristäsi. Vastaamalla kyselyyn voit tuoda esille uusia näkökulmia sekä osallistua leiritoiminnan kehittämiseen. Vastauksesi antavat tärkeää tietoa leirien järjestäjille ja Suomen ortodoksiselle kirkolle siitä, miten kristinoppileirit onnistuivat. Olen myös kiinnostunut kuulemaan, millainen kokemus kristinoppileiri oli kokonaisuutena ja millainen vaikutus sillä sinuun oli. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Voit vastata kyselyyn 10.1.2019 asti.

Kerään kyselyllä aineistoa Itä-Suomen yliopistossa tekemääni teologian alan pro gradu -opinnäytetyötä varten. Nimesi, muut henkilötietosi ja ip-osoitteesi eivät tule vastausten käsittelijän tietoon. Vastaukset myös julkaistaan niin, että niistä ei voi tunnistaa ketään yksittäistä henkilöä. Voit siis vastata täysin anonyymisti.

Vastaan mielelläni kyselyyn liittyviin kysymyksiin ja tiedusteluihin, jotka voit lähettää osoitteeseen liesma@student.uef.fi.

Ystävällisesti,

Essi Liesma, kyselyn toteuttaja ja vastausten käsittelijä

Kokemukseni kristinoppileiristä

Lue kaikki kyselylomakkeen kohdat huolellisesti. Tehtävänannon jälkeen oleva sininen ?-merkki tarkoittaa, että voit lukea sen kohdalta tarkentavaa tietoa. Pakolliset vastauskentät on merkitty tähdellä (*). Saat tallennettua lomakkeen tiedot vasta, kun olet vastannut kaikkiin pakollisiin vastauskenttiin. 

 

Taustatietoja

4. Valitse sinuun parhaiten sopiva vaihtoehto.*
5. Kuinka usein osallistuit jumalanpalveluksiin leiriä edeltävänä kahtena vuotena? Valitse mielestäsi paras vaihtoehto.*
6. Miten usein osallistuit seurakuntasi toimintaan leiriä edeltävänä kahtena vuotena? Valitse paras vaihtoehto asteikolla 1-5. (1= lähes joka viikko, 2= 1-3 kertaa/ kuukausi, 3= 5-10 kertaa vuodessa, 4= 1-5 kertaa vuodessa, 5= en kertaakaan)*
1 2 3 4 5
Lasten tai nuorten kerhoon
Lapsi- tai nuorisokuoroon
Lasten tai nuorten leirille
Perheleirille
Retkille
Nuorten tapahtumiin
Vapaaehtoistoimintaan
Muuhun toimintaan
7. Osallistuitko ortodoksisen uskonnon opetukseen ala- ja yläkoulussa ennen kristinoppileiriä?* ?

Ennen leirin alkua

8. Miksi päätit osallistua kristinoppileirille? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.*
9. Tunsitko jonkun leirillä olleista ennen leirin alkamista?*

Tietoja leiripaikasta

11. Kuka kristinoppileirin järjesti? Valitse yksi vaihtoehto.*
12. Missä kristinoppileiri järjestettiin? Valitse yksi vaihtoehto.*

Leirin henkilökunta

14. Keitä leirin henkilökuntaan kuului? Valitse jokaisen vaihtoehdon kohdalla 'kyllä', 'ei' tai 'en osaa sanoa'.*
Kyllä Ei En osaa sanoa
Johtaja
Pappi
Kanttori
Teologi/ opettaja
Ohjaaja
Yövalvoja
Keittiötyöntekijä
16. Vastaa alla oleviin väittämiin valitsemalla mielestäsi paras vaihtoehto asteikolla 1-5. (1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en osaa sanoa, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä)* ?
1 2 3 4 5
Leirillä oli riittävästi henkilökuntaa.
Leirin johtaja, pappi ja kanttori olivat helposti lähestyttäviä.
Leirin johtaja oli asiallinen ja tarpeeksi napakka.
Leirin papilla oli aikaa jutella ja vastata kysymyksiin.
Leirin kanttori kannusti ja auttoi lukemaan ja laulamaan jumalanpalveluksissa.
Leirin ohjaajat olivat helposti lähestyttäviä.
Leirin ohjaajat olivat mielestäni ohjaajan tehtävään sopivia.
Leirin muu henkilökunta (teologi, yövalvoja, keittiötyöntekijä ym.) hoitivat tehtävänsä hyvin.
Leirin henkilökunta vaikutti leirin yhteishenkeen positiivisesti.
Leirin henkilökunta auttoi minua tutustumaan muihin leiriläisiin.
Leirin henkilökunta vaikutti innostuneelta työstään.
Leirin henkilökunta kohteli leiriläisiä ystävällisesti ja tasapuolisesti.
Leirin ruoka oli hyvää ja sitä sai riittävän usein.

Leirin sisältö

18. Vastaa alla oleviin väittämiin valitsemalla mielestäsi paras vaihtoehto asteikolla 1-5. (1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en osaa sanoa, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä)* ?
1 2 3 4 5
Leirillä oli selkeät säännöt.
Leirillä oli hyvä ilmapiiri.
Ketään leirillä ei kiusattu.
Sain uusia kavereita/ tutustuin uusiin ihmisiin.
Leirin ohjelma vaikutti hyvin suunnitellulta.
Leirillä oli riittävästi oppitunteja.
Leirillä oli riittävästi jumalanpalveluksia.
Leirillä oli riittävästi pelejä ja leikkejä.
Leirillä oli riittävästi vapaa-aikaa.
Pääsin vaikuttamaan leirin ohjelmaan.
Leirillä käsiteltiin minua kiinnostavia aiheita.
Leiri antoi minulle positiivisen kuvan ortodoksisuudesta.
Tunsin oloni leirillä turvalliseksi.
Leiri oli sopivan pituinen.
22. Vastaa leirin oppitunteja koskeviin väittämiin 'kyllä', 'ei' tai 'en osaa sanoa'.* ?
Kyllä Ei En osaa sanoa
Oppitunnit vaikuttivat hyvin suunnitelluilta.
Oppituntien aiheet olivat mielenkiintoisia.
Oppituntien pitäjät olivat mielestäni hyviä.
Oppitunneilla käytettiin erilaisia opetusmenetelmiä, kuten tehtäviä ja ryhmätöitä.
Oppitunneilla keskusteltiin ja vaihdettiin mielipiteitä.
Oppitunneilla oli yleensä äänessä vain tunnin pitäjä (opettaja tai muu henkilö).
Opetusta havainnollistettiin käytännön esimerkeillä.
Sain oppitunneilla uutta tietoa kirkosta ja ortodoksisuudesta.

Minä leirillä

28. Miten arvioit omaa toimintaasi kristinoppileirillä? Valitse väittämiin mielestäsi paras vaihtoehto asteikolla 1-5. (1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= en osaa sanoa, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä)*
1 2 3 4 5
Osallistuin aktiivisesti leirin ohjelmaan.
Ilmoittauduin vapaaehtoisesti esim. ponomariksi tai muuhun tehtävään.
Lauloin tai yritin laulaa jumalanpalveluksissa.
Kohtelin muita ystävällisesti.
En kiusannut muita.
Autoin muita, jos he tarvitsivat apua.
Juttelin muiden leiriläisten kanssa.
Juttelin leirin henkilökunnan kanssa.
Noudatin leirin sääntöjä.

Leirin jälkeen

30. Alle on listattu asioita, jotka kuuluvat olennaisesti kristinoppileiriin. Arvioi asteikolla 1-4 kuinka paljon kukin asia vaikutti sinun kokemukseesi leiristä. (1= ei ollenkaan, 2= jonkin verran, 3= paljon, 4= en osaa sanoa)*
1 2 3 4
Leirin henkilökunta
Leiripaikka
Muut leiriläiset
Leirin ilmapiiri
Jumalanpalvelukset
Oppitunnit
Pienryhmissä tapahtunut opetus ja toiminta
Leirin puhekieli (yleensä suomi)
Pelit ja leikit
Iltaohjelma
Vapaa-aika
Leirin päätösjuhla
Ruoka
Retket

Tietojen lähetys

Kiitos kyselyyn vastaamisesta!

Järjestelmänä Eduix E-lomake